Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
 
Az alábbiakban részletezett általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Liftgenerál Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 47.; cégjegyzékszám: 20-09-063118; adószám: 11359157-2-20; a továbbiakban: Szállító) által forgalmazott termékekre vonatkozó megrendelések, szerződések, illetve szállítások lényeges és alapvető rendelkezéseit, így a Szállító és a Megrendelő között létrejött szerződés elválaszthatatlan tartalmát – részét – képezik.
 
A Szállító a termékei forgalmazásának előmozdítására a www.liftgeneral.hu URL alatt elérhető weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) üzemelteti.
 
Jelen ÁSZF tartalmától való eltérés kizárólag a felek közös, írásbeli megállapodásával érvényes.
 
Áraink kizárólag webáruházunkban történő online megrendelés esetén érvényesek. Telephelyünkön / üzletünkben nem érvényesíthetők.
 
I. Megrendelés
 
1. A Megrendelő a Szállító termékeire írásban, illetve a Weboldalon történő megrendeléssel kérhet ajánlatot a Szállítótól. A Felek között a megrendelés, illetve a szerződés a Szállító által – írásban vagy elektronikus úton – megküldött ajánlat elfogadásával (visszaigazolásával) jön létre.
 
2. A Szállító ajánlati kötöttsége az ajánlat megküldésétől számított 8 (azaz Nyolc) napig áll fenn.
 
II. Szállítás
 
1. A Szállító a megrendelt terméket (termékeket) a megrendelés – a Szállító által történő – visszaigazolásában megjelölt határidőn belül teljesíti. A termékek átvételének a helye a Szállító székhelye.
 
2. A Szállító vállalja, hogy a szállítás pontos időpontjáról a Megrendelőt írásban, elektronikus úton, vagy telefonon értesíti.
 
3. A Szállító a megrendelt terméket (termékeket) kizárólag a vonatkozó számla szabályszerű (cégszerű) aláírásának ellenében adja át a Megrendelő részére.
 
 
III. Vételár
 
1. A Szállító a megrendelt terméket (termékeket) a Megrendelő által elfogadott (visszaigazolt) ajánlatban szereplő áron szállítja le a Megrendelő részére (a továbbiakban: Vételár).
 
2. A Megrendelő a Vételárat a szállítólevéllel egyidejűleg kézbesített számlán feltüntetett fizetési határidőben köteles a Szállító részére hiánytalanul megfizetni.
 
3. A Szállító jogosult a szerződéstől elállni, amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségét a fizetési határidő lejártát követő 8 (azaz Nyolc) napon belül sem teljesíti.
 
4. A Szállító fenntartja a szállított termékre (termékekre) vonatkozó tulajdonjogát, annak teljes Vételárának kiegyenlítéséig.
 
5. A Megrendelő fogyasztói szerződés esetén 3 (azaz Három) napon belül, távollevők között kötött szerződés esetén 8 (azaz Nyolc) napon belül jogosult a szerződéstől (megrendeléstől) indoklás nélkül elállni. Előbbi esetben a Szállító köteles a megrendelt termék (termékek) visszaküldését követő legkésőbb 30 (azaz Harminc) napon belül a termék (termékek) már megfizetett Vételárát (Vételárrészét) a Megrendelő részére visszafizetni.
 
6. A Szállító minden vásárlásról számítógéppel előállított számlát készít, amelyen szerepel a Megrendelő neve és címe/székhelye.
 
IV. Jótállás
 
1. A Szállító a megrendelt termékre (termékekre) az adott termékre hatályban lévő jogszabályban meghatározott mértékű jótállást vállal.
 
2. A jótállás kizárólag a Megrendelő székhelyén (telephelyén) a vonatkozó számla bemutatásával érvényesíthető. A jótállás magában foglalja az anyaghibákból és a gyártásból eredő meghibásodásokat, de nem terjed ki az átadást követő szállításból, tárolásból hibás üzembe helyezésből, nem rendeltetésszerű használatból, átalakításból, szakszerűtlen kezelésből eredő, valamint egyéb nem a Szállító, illetve a gyártó hibájára visszavezethető okból bekövetkező hibákra, károkra.
 
3. A jótállás esetén a jótállási időszak meghosszabbodik a hiba bejelentése és a javított termék (termékek) átvétele között eltelt idővel.
 
V. Vevő elállási joga
 
1.  A vevő a termék átvételétől és a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötésétől számított 14 napon (naptári nap!) belül élhet elállási jogával, telefonon és/vagy írásban. Az általános szabályok szerint a határidőbe a termék átvételének, illetve szolgáltatás esetén a szerződéskötés napja nem számít bele.
 
2. Írásbeli elállás esetén az elálási nyilatkozatot 14 napon belül el kell küldeni. Az elállási  minta-nyilatkozat ITT tölthető le.
 
3. Elállás esetén a terméket az elállás dátumától számított 14 napon belül vissza kell juttatni a Liftgenerál Kft-hoz.
 
4. A Liftgenerál Kft – elállás esetén – 14 napon belül visszafizeti a vevő által kifizetett összeget.
 
 
VI. Vegyes rendelkezések
 
1. A Szállító jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. Ebben az esetben a Szállító köteles a változtatásokat a Weboldalon haladéktalanul közzétenni.
 
2. Felek általánosságban az emailen történő kommunikációt fogadják el egymás közötti írásbeli kommunikációnak. A Szállító által használt értesítési cím: info@liftgeneral.hu. A Szállító nem vállal felelősséget az elektronikus levélforgalom biztosításáért, illetve a Megrendelő részére megküldött, de meg nem érkezett elektronikus levelekből eredő kárért.
 
3. A szerződésre és jelen ÁSZF-re a magyar nyelv és a magyar jog az irányadó.
 
 
Zalaegerszeg, 2017. február 2.
vissza az oldal tetejére